Kartografická učebnice Tvorba map

4.11.2018

Na Ostravské univerzitě vznikla moderní učebnice kartografické tvorby. Ve dvanácti kapitolách sleduje postup tvorby mapy od získání dat po tvorbu finálního mapového výstupu. Kromě teoretických poznatků obsahuje i praktické postupy v ArcGIS, QGIS a OCAD. Kniha je ve formátu PDF volně ke stažení. Cílem autorů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity bylo vytvořit moderní kartografickou učebnici, […]

Česko v (přírodních) barvách

24.4.2018

Kombinace stínovaného reliéfu (dávající dobrou představu o jeho členitosti) a krajinného krytu (jako obrazu krajiny) je oblíbenou kombinací pro podklad map velkých a středních měřítek. Vrstva Česko v přírodních barvách (inspirovaná podobnou vrstvou pro celý svět na NaturalEarthData.com) vznikla na základě dvou volně dostupných datových sad: databáze CORINE Land Cover (spravované Evropskou agenturou pro životní […]

ČR – hypsometrie a stínování

12.2.2018

Kombinace barevné hypsometrie a stínovaného reliéfu patří k nejoblíbenějším způsobům znázornění reliéfu na mapách středních a malých měřítek, protože dává představu jak o rozložení nadmořských výšek, tak členitosti reliéfu. Existuje bezpočet barevných možností a kombinací, na odkaze níže nabízím můj pohled na reliéf České republiky. Jedná se o kombinaci barevné hypsometrické stupnice složené ze šesti barev, […]

Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases

29.1.2018

Abstract: In this article, we review the classifications of thematic cartography methods and propose a new universal classification system, putting a special emphasis on the hierarchisation and logical structure. Basic groups of thematic cartography methods are defined as follows: (1) value-by-size/count, (2) value-by-colour, (3) dot density maps, (4) surfaces and (5) cartograms, with a further detailed […]

Tvorba vlastního písma jako základu kartografické znakové sady

28.11.2017

Využití znaků písma pro tvorbu symbolů (Character Marker Symbol) je jednou ze základních možností tvorby kartografické znakové sady v programu ArcGIS. Vytvoření vlastního písma (počítačového fontu) je proto vhodnou možností, jak vytvářet a sdílet značkový klíč. V článku si ukážeme postup s využitím open source programu FontForge. Citace: Miklín, J. (2017): Tvorba vlastního písma jako základu […]

Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče

12.11.2017

Detailní mapy velkých měřítek jsou důležitým nástrojem fluviálně-geomorfologického výzkumu, kombinují výsledky nejrůznějších metod a nástrojů (terénní výzkum forem reliéfu, hodnocení fluviálních procesů, hydromorfologických efektů současného vodohospodářského managementu toku). Je vhodné, aby výsledná mapa vodního toku a nivy obsahovala jak kvalitativní (individuální formy), tak kvantitativní charakteristiky (např. průměrnou velikost sedimentů), a navíc zachytila i procesy (vstup […]

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace

8.8.2017

Abstrakt: V příspěvku představujeme návrh hierarchické klasifikace metod tematické kartografie (metod pro znázornění kvantitativních dat). Klasifikace byla vytvořena na podkladě rešerše stávajících klasifikačních systémů, s ověřením použitelnosti na tematických mapách v národních atlasech. Na základě graficko-komunikačního principu metody a vizuální proměnné, použité pro znázornění kvantitativní složky, jsme rozlišili pět základních skupin: (i) intenzitní barvy (hodnota […]

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology

28.7.2017

Detailed maps are important components of fluvial-geomorphological research, connecting several tools, namely field mapping of presented channel and floodplain forms and the assessment of fluvial processes and hydromorphological conditions of current river management. In this paper, we propose a universal map legend for the complex mapping of small stream channels in a detailed scale, which […]

CartoTip#5: Tiskové výstupy a exporty v ArcGIS

30.3.2017

Správná příprava finálního mapového výstupu pro tisk je poslední, avšak neméně důležitou částí práce na klasické mapě. Příprava korektního tiskového výstupu vyžaduje znalosti alespoň základních pojmů a postupů počítačové grafiky. Výukový materiál mj. obsahuje: náležitosti mapy design mapového listu Tisk do krajů: spadávka, ořezové značky apod. Vícelistová mapová díla v ArcMap (Data Driven Pages) Barevný režim […]

CartoTip#4: Písmo a popisky v ArcGIS

17.3.2017

Umísťování popisků do standardně zaplněné mapy je často poměrně složitý proces, při němž je třeba kombinovat jak automatické umístění, tak manuální úpravy. ArcGIS v nástroji Maplex nabízí výrazně více pokročilých možností pro práci s popisky, čímž následné manuální úpravy ulehčí. Výukový materiál mj. obsahuje: práce s popisky v Maplexu konverze popisků na Annotation a práce […]

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic

15.3.2017

Veteran and solitary trees are key structures supporting biodiversity in many wooded ecosystems. Their global decline threatens numerous organisms associated with them, including several insect species protected by law that serve as umbrella species. The floodplain along the lower Morava and Dyje rivers is considered a hotspot for saproxylic organisms associated with veteran trees. The […]

CartoTip#3: Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS

15.3.2017

Výškopis je nedílnou součástí většiny všeobecně geografických a topografických map. Pro jeho zobrazení existuje v ArcGIS hodně možností od těch nejjednodušších až po složitější kombinace více různě upravených vrstev či toolboxy. Použít se také dají volně dostupné specializované programy. Obsahem výukového materiálu je: postup stažení a zpracování dat SRTM výpočet nutného rozlišení/měřítka rastrového DMT pro […]

CartoTip#2: Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady pro ArcGIS

2.3.2017

Využití znaků písma pro tvorbu symbolů (Character Marker Symbol) je jednou ze základních možností tvorby symbologie v programu ArcGIS. Často využívaný postup zahrnuje tvorbu znakové sady (elementárních, respektive subelemenárních znaků) v editoru písma, export a instalaci fontu, a následné sestavení konečných symbolů (kombinace jednotlivých znaků a přiřazení barev) v ArcGIS, s možností uložení finální symbologie […]

CartoTip#1: práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS

2.3.2017

Volba kartografického zobrazení je nezbytnou součástí přípravy každé mapy, respektive práci s geodaty v mapě obecně; souřadnicový systém je nezbytný ke správnému určení polohy prvku. První ze série výukových materiálů předmětu Kartografická tvorba – projekt se věnuje práci s kartografickými zobrazeními v programu ArcGIS. PDF ke stažení CartoTips: #1 Práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS […]

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje

30.1.2017

Mohutné staré stromy (v anglické literatuře označované jako veteran trees) hostí široké spektrum dnes vzácných a ohrožených organizmů, zejména hmyzu, a právem tak jsou označovány za klíčové prvky biodiverzity. Ve 20. století, vlivem intenzifikace lesního hospodářství a přeměně pařezin, středních a otevřených lesů udržovaných tradičními metodami na zapojené vysoké lesy (a dalších krajinných změn), došlo k […]

Pseudokarst caves of the Outer Western Carpathians, Czechia

15.11.2016

Abstract: The paper presents complex results of a dataset related to the pseudokarst caves in the area of the Czech Outer Western Carpathians. We collected the data from all 130 discovered and described caves of different types and dimensions in various geomorphic units and lithologies. We mainly focus on the results of the morphometric parameters of […]

Atlas CHKO Pálava na internetu

4.10.2016

CHKO Pálava letos slaví čtyřicet let od vyhlášení. Při té příležitosti se nové, moderně interaktivní podoby dočkal Atlas CHKO Pálava, který tuto malebnou oblast představuje na mapách, fotografiích i textech. Pro interaktivní webovou mapu byl použit ArcGIS Online, konkrétně byl atlas připraven s využitím šablony aplikace Story Maps, „Mapy s příběhem“. Finální mapová aplikace, dostupná na webové […]

Návrh loga České kartografické společnosti

8.9.2016

Na sklonku roku 2015 vyhlásila Česká kartografická společnost soutěž o nové logo. Můj návrh, využívající zjednodušenou a modernizovanou podobu lva ze státního znaku spolu s písmenem C a geografickou sítí byl vybrán mezi sedm nejlepších návrhů, které postoupily do druhého kola (ty je možno prohlédnout zde), nakonec vyhrál návrh jiný. Celý návrh včetně různých variant […]

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)

17.6.2016

Abstract: The Lednické rybníky fishponds are among the most important bird localities in the Czech Republic with more than 140 recorded species of fishpond ecosystems and several forms of nature conservation areas being declared. The aim of the map presented in the paper is to introduce the locality and present data on observed numbers of selected important species and their […]

Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí

16.5.2016

Abstrakt: Používání metody kartogramu pro data nepřepočtená na plochu je častým nešvarem zejména v humánní geografii. Článek představuje novou metodu nazvanou autory „alpha-by-value map.“ Ta k vizuální normalizaci tematických dat (např. počtu onemocnění na tisíc obyvatel) využívá průhlednosti normalizační vrstvy (např. počtu obyvatel). Na rozdíl od plošné anamorfózy jako podkladu kartogramu snižuje vizuální váhu celků nedůležitých, čímž […]