Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje

By miklin, 30.1.2017

Mohutné staré stromy (v anglické literatuře označované jako veteran trees) hostí široké spektrum dnes vzácných a ohrožených organizmů, zejména hmyzu, a právem tak jsou označovány za klíčové prvky biodiverzity. Ve 20. století, vlivem intenzifikace lesního hospodářství a přeměně pařezin, středních a otevřených lesů udržovaných tradičními metodami na zapojené vysoké lesy (a dalších krajinných změn), došlo k jejich výraznému úbytku, zhoršování zdravotního stavu, usychání. Poster prezentuje postup mapování, analýzy a vizualizace starých a solitérních stromů v oblasti luhů dolních toků Moravy a Dyje. Terénní mapování probíhalo v letech 2006–2015, kdy během terénních pochůzek byly pomocí GPS zaznamenávány souřadnice starých a solitérních stromů v porostu i na loukách a k nim zapisovány údaje o druhu, obvodu, zdravotním stavu, habitu a poloze stromu, dokladech výskytu vybraných zvláště chráněných druhů hmyzu a další. Tyto údaje pak byly v prostředí GIS analyzovány ve vztahu k datům o krajinném krytu a jeho změnách, vzájemné poloze a hustotě stromů apod. GISy byly také použity pro tvorbu mapových výstupů, a to jak tištěných, tak interaktivní webové mapy.

[poster v PDF ke stažení]

poster získal 3. místo v soutěži posterů konference ESRI GIS v ČR v Praze 2016