Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles

28.11.2017

Abstract Aim Open woodlands are biologically highly diverse habitats and veteran (i.e. old, senescent) trees are key structures supporting their biodiversity. Open canopy structure had been maintained by both natural and human induced disturbances. In the past two centuries, suppression of such disturbances, together with forestry intensification, has turned most lowland woodlands into closed-canopy forests. […]

Staré a solitérní stromy luhů Moravy a Dyje

25.10.2017

Staré a solitérní stromy jsou klíčovými prvky, podporujícími biodiverzitu v mnoha lesních ekosystémech. Jejich globální úbytek ohrožuje množství druhů organizmů, mezi nimi i chráněných „deštníkových“ druhů. Lužní krajina podél dolních toků Moravy a Dyje (součást sítě NATURA 2000 či biosférické rezervace Dolní Morava) je považována za ohnisko biodiverzity saproxylických druhů, vázaných na staré a solitérní […]

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic

15.3.2017

Veteran and solitary trees are key structures supporting biodiversity in many wooded ecosystems. Their global decline threatens numerous organisms associated with them, including several insect species protected by law that serve as umbrella species. The floodplain along the lower Morava and Dyje rivers is considered a hotspot for saproxylic organisms associated with veteran trees. The […]

Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti

2.3.2017

Abstrakt: Článek se zabývá úbytkem otevřených lesních porostů v oblasti lužních lesů při soutoku Moravy a Dyje mezi lety 1938–2009 a důsledky tohoto jevu na biodiverzitu. Výsledky ukazují, že současné rozšíření starých a solitérních dubů (hostících mnohé ohrožené druhy organismů) je závislé nejen na dnešním zapojení porostů, ale také na historickém hospodaření. Popisovaná problematika je […]

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje

30.1.2017

Mohutné staré stromy (v anglické literatuře označované jako veteran trees) hostí široké spektrum dnes vzácných a ohrožených organizmů, zejména hmyzu, a právem tak jsou označovány za klíčové prvky biodiverzity. Ve 20. století, vlivem intenzifikace lesního hospodářství a přeměně pařezin, středních a otevřených lesů udržovaných tradičními metodami na zapojené vysoké lesy (a dalších krajinných změn), došlo k […]

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje

7.11.2016

Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje patří k biologicky nejhodnotnějším územím České republiky. Tento článek popisuje změny krajinného krytu/využití země na základě leteckých snímků z let 1938, 1953, 1976 a 2009, jež byly analyzovány pomocí krajinné metriky. Nejdůležitějšími změnami v tomto území byly: (i) takřka úplné vymizení otevřených a strukturovaných porostů; (ii) transformace mozaiky velmi […]

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps

2.8.2015

Abstract: The area of the Morava and Dyje Rivers confluence is one of the most biologically diverse localities in the Czech Republic, recognised under many international forms of nature protection. In this paper we analyse and present land use/land cover (LULC) changes that took place over the last century. Using aerial photographs from the years […]

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje

9.5.2015

dizertační práce Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje patří s mnoha deklarovanými způsoby národní i mezinárodní ochrany přírody k biologicky nejcennějším územím České republiky. Zdejší krajina je člověkem přímo i nepřímo ovlivňována po velmi dlouhou dobu a lidské hospodaření mělo na její podobu zásadní vliv. Dizertační práce se zabývá změnami horizontální struktury krajiny z hlediska krajinného krytu/využití země. […]

Proměny krajiny na soutoku Moravy a Dyje

10.5.2014

poster k výstavě o lužní krajině – ke stažení v PDF zde

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve

9.1.2014

Abstract: Open woodlands are among the biologically richest habitats of the temperate zone. Although open woodlands were much more common in the past and covered large areas of Europe, their original cover and magnitude of their loss remain mostly unknown. Here, we quantify the loss of open woodlands and assess the potential for their restoration in an internationally […]

Husto v lužním lese

10.2.2012

poster na konferenci Zoodny 2012 | plná verze v PDF ke stažení zde

Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje – mizející ohnisko biodiverzity

16.9.2011

Abstrakt: Tato studie se zabývá změnami krajinného krytu/využití území v oblasti soutoku Moravy a Dyje (části Biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava) mezi lety 1938 až 2009. Zatímco některé procesy, jako je zemědělská intenzifikace, regulace vodních toků nebo šíření lesa a křovin na nelesní plochy jsou dobře známy, změny lesního hospodaření jsou popisovány méně. Zájmové území […]

Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA in the years 1841 – 2006

9.5.2011

Abstract: Paper deals with land use/land cover (LULC) changes in the Pálava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA (pPLA) Soutok. LULC data were obtained from the maps of 2nd and 3rd Military Survey (years 1841 and 1876), black-and-white aerial photos from the year 1938 and orthophotographs from the year 2006. General trends in both study areas […]

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok

30.5.2010

diplomová práce Abstrakt: Diplomová práce se zabývá změnou krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Podkladová data byla získána z map 2. a 3. vojenského mapování (roky 1841 a 1876), černobílých leteckých snímků z roku 1938 a ortofotomapy z roku 2006. Hlavními trendy v obou sledovaných územích byl výrazný úbytek plochy trvalých travních porostů, nárůst lesních ploch, […]