Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok

By miklin, 30.5.2010

diplomová práce

Abstrakt: Diplomová práce se zabývá změnou krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Podkladová data byla získána z map 2. a 3. vojenského mapování (roky 1841 a 1876), černobílých leteckých snímků z roku 1938 a ortofotomapy z roku 2006. Hlavními trendy v obou sledovaných územích byl výrazný úbytek plochy trvalých travních porostů, nárůst lesních ploch, změna lesního hospodaření na velkých plochách z řídkého nízkého a středního lesa na zapojený les vysoký, téměř úplné zastoupení zemědělské půdy v roce 1938 jako mozaiky velmi drobných ploch a obrovský nárůst liniové zeleně v roce 2006. Pro CHKO Pálava je typické zarůstání travních porostů (stepí) křovinami a lesem a nárůst plochy urbanizovaných areálů. Podařilo se zachytit také vysušení a znovuobnovení rybníků a neexistenci velkoplošných vinohradů v roce 1938. V NCHKO Soutok byly výraznými změnami regulace a úpravy vodních toků, nárůst plochy orné půdy a změna lesního hospodaření s velkým zintenzivněním těžby dřeva. Analýza věkové struktury lesa ukazuje na neudržitelnost současného tempa těžby, což znamená vážné ohrožení pro mnohé chráněné organizmy. Získané výsledky ukazují značnou proměnu přírodních i kulturních struktur krajiny v zájmové oblasti a mohou posloužit jako podklad pro management zvláště chráněných území.

Klíčová slova: krajinný kryt, využití území, historické mapování, letecké snímky, multitemporální analýza, změny krajiny, ochrana přírody, CHKO Pálava, CHKO Soutok

plný text práce

publikační výstup

What do you think?

You must be logged in to post a comment.