Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace

8.8.2017

Abstrakt: V příspěvku představujeme návrh hierarchické klasifikace metod tematické kartografie (metod pro znázornění kvantitativních dat). Klasifikace byla vytvořena na podkladě rešerše stávajících klasifikačních systémů, s ověřením použitelnosti na tematických mapách v národních atlasech. Na základě graficko-komunikačního principu metody a vizuální proměnné, použité pro znázornění kvantitativní složky, jsme rozlišili pět základních skupin: (i) intenzitní barvy (hodnota […]

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology

28.7.2017

Detailed maps are important components of fluvial-geomorphological research, connecting several tools, namely field mapping of presented channel and floodplain forms and the assessment of fluvial processes and hydromorphological conditions of current river management. In this paper, we propose a universal map legend for the complex mapping of small stream channels in a detailed scale, which […]

CartoTip#5: Tiskové výstupy a exporty v ArcGIS

30.3.2017

Správná příprava finálního mapového výstupu pro tisk je poslední, avšak neméně důležitou částí práce na klasické mapě. Příprava korektního tiskového výstupu vyžaduje znalosti alespoň základních pojmů a postupů počítačové grafiky. Výukový materiál mj. obsahuje: náležitosti mapy design mapového listu Tisk do krajů: spadávka, ořezové značky apod. Vícelistová mapová díla v ArcMap (Data Driven Pages) Barevný režim […]

CartoTip#4: Písmo a popisky v ArcGIS

17.3.2017

Umísťování popisků do standardně zaplněné mapy je často poměrně složitý proces, při němž je třeba kombinovat jak automatické umístění, tak manuální úpravy. ArcGIS v nástroji Maplex nabízí výrazně více pokročilých možností pro práci s popisky, čímž následné manuální úpravy ulehčí. Výukový materiál mj. obsahuje: práce s popisky v Maplexu konverze popisků na Annotation a práce […]

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic

15.3.2017

Veteran and solitary trees are key structures supporting biodiversity in many wooded ecosystems. Their global decline threatens numerous organisms associated with them, including several insect species protected by law that serve as umbrella species. The floodplain along the lower Morava and Dyje rivers is considered a hotspot for saproxylic organisms associated with veteran trees. The […]

CartoTip#3: Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS

15.3.2017

Výškopis je nedílnou součástí většiny všeobecně geografických a topografických map. Pro jeho zobrazení existuje v ArcGIS hodně možností od těch nejjednodušších až po složitější kombinace více různě upravených vrstev či toolboxy. Použít se také dají volně dostupné specializované programy. Obsahem výukového materiálu je: postup stažení a zpracování dat SRTM výpočet nutného rozlišení/měřítka rastrového DMT pro […]

CartoTip#2: Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady pro ArcGIS

2.3.2017

Využití znaků písma pro tvorbu symbolů (Character Marker Symbol) je jednou ze základních možností tvorby symbologie v programu ArcGIS. Často využívaný postup zahrnuje tvorbu znakové sady (elementárních, respektive subelemenárních znaků) v editoru písma, export a instalaci fontu, a následné sestavení konečných symbolů (kombinace jednotlivých znaků a přiřazení barev) v ArcGIS, s možností uložení finální symbologie […]

CartoTip#1: práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS

2.3.2017

Volba kartografického zobrazení je nezbytnou součástí přípravy každé mapy, respektive práci s geodaty v mapě obecně; souřadnicový systém je nezbytný ke správnému určení polohy prvku. První ze série výukových materiálů předmětu Kartografická tvorba – projekt se věnuje práci s kartografickými zobrazeními v programu ArcGIS. PDF ke stažení CartoTips: #1 Práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS […]

Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti

2.3.2017

Abstrakt: Článek se zabývá úbytkem otevřených lesních porostů v oblasti lužních lesů při soutoku Moravy a Dyje mezi lety 1938–2009 a důsledky tohoto jevu na biodiverzitu. Výsledky ukazují, že současné rozšíření starých a solitérních dubů (hostících mnohé ohrožené druhy organismů) je závislé nejen na dnešním zapojení porostů, ale také na historickém hospodaření. Popisovaná problematika je […]

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014

14.2.2017

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je na základě leteckých snímků kvantifikovat LU/LC a jeho změny na území národního parku Podyjí v letech 1938 a 2014, pro srovnání využíváme také data z historických map zachycujících stav v letech 1841 a 1877. V diskuzi se věnujeme pravděpodobným příčinám pozorovaných změn a zejména jejich možným důsledkům pro přírodní rozmanitost území […]

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje

30.1.2017

Mohutné staré stromy (v anglické literatuře označované jako veteran trees) hostí široké spektrum dnes vzácných a ohrožených organizmů, zejména hmyzu, a právem tak jsou označovány za klíčové prvky biodiverzity. Ve 20. století, vlivem intenzifikace lesního hospodářství a přeměně pařezin, středních a otevřených lesů udržovaných tradičními metodami na zapojené vysoké lesy (a dalších krajinných změn), došlo k […]

Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy

19.1.2017

Abstrakt: Otevřené (řídké) lesy a (polo)přirozené travní porosty patří k ochranářsky nejcennějším ekosystémům Česka, místům s největší biodiverzitou i koncentrací ohrožených a chráněných druhů. Proto je otázka jejich historie, vývoje, krajinných změn a vhodného managementu důležitou a aktuálně řešenou problematikou. Práce popisuje změnu krajinného krytu v několika chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava, […]

Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice

12.12.2016

V rámci projektu TA ČR (TB030MZP017: Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)) byly připraveny také mapy ohnisek biodiverzity nížinných lesů v České republice.  Klíčová pro jejich tvorbu byla data z nejrůznějších nálezových databází (NDOP, ENTÚ BC AV ČR, FLDOK, CNFD) pro vybrané druhy rostlin (celkem 49281 použitých […]

NP Podyjí: změny krajiny a vzácné druhy

12.12.2016

Jak spolu souvisí změny krajinného krytu (zejména pak změny zápoje – úbytek otevřených lesů a travních porostů na úkor zapojeného lesa) a výskyt vzácných a chráněných druhů fauny a flóry na území národního parku Podyjí? Na to odpovídá série map, připravených v rámci projektu TA ČR (TB030MZP017: Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče […]

Pseudokarst caves of the Outer Western Carpathians, Czechia

15.11.2016

Abstract: The paper presents complex results of a dataset related to the pseudokarst caves in the area of the Czech Outer Western Carpathians. We collected the data from all 130 discovered and described caves of different types and dimensions in various geomorphic units and lithologies. We mainly focus on the results of the morphometric parameters of […]

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje

7.11.2016

Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje patří k biologicky nejhodnotnějším územím České republiky. Tento článek popisuje změny krajinného krytu/využití země na základě leteckých snímků z let 1938, 1953, 1976 a 2009, jež byly analyzovány pomocí krajinné metriky. Nejdůležitějšími změnami v tomto území byly: (i) takřka úplné vymizení otevřených a strukturovaných porostů; (ii) transformace mozaiky velmi […]

Atlas CHKO Pálava na internetu

4.10.2016

CHKO Pálava letos slaví čtyřicet let od vyhlášení. Při té příležitosti se nové, moderně interaktivní podoby dočkal Atlas CHKO Pálava, který tuto malebnou oblast představuje na mapách, fotografiích i textech. Pro interaktivní webovou mapu byl použit ArcGIS Online, konkrétně byl atlas připraven s využitím šablony aplikace Story Maps, „Mapy s příběhem“. Finální mapová aplikace, dostupná na webové […]

Návrh loga České kartografické společnosti

8.9.2016

Na sklonku roku 2015 vyhlásila Česká kartografická společnost soutěž o nové logo. Můj návrh, využívající zjednodušenou a modernizovanou podobu lva ze státního znaku spolu s písmenem C a geografickou sítí byl vybrán mezi sedm nejlepších návrhů, které postoupily do druhého kola (ty je možno prohlédnout zde), nakonec vyhrál návrh jiný. Celý návrh včetně různých variant […]

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)

17.6.2016

Abstract: The Lednické rybníky fishponds are among the most important bird localities in the Czech Republic with more than 140 recorded species of fishpond ecosystems and several forms of nature conservation areas being declared. The aim of the map presented in the paper is to introduce the locality and present data on observed numbers of selected important species and their […]

Pseudokrasové jeskyně Vnějších Západních Karpat

9.6.2016

Nástěnná mapa zobrazující více než stovku známých pseudokrasových jeskyň a jejich vlastnosti – velikost, typ, způsob ochrany. Mapový list je doplněn grafem počtu zimujících netopýrů v jeskyni Cyrilka, morfostrukturními diagramy, nebo ukázkovými mapami jeskyň Mraznica a Cyrilka. Spoluautorem mapy (tematický obsah) je Jan Lenart. mapa ve vysokém rozlišení k prohlédnutí zde