Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA in the years 1841 – 2006

By miklin, 9.5.2011

Abstract: Paper deals with land use/land cover (LULC) changes in the Pálava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA (pPLA) Soutok. LULC data were obtained from the maps of 2nd and 3rd Military Survey (years 1841 and 1876), black-and-white aerial photos from the year 1938 and orthophotographs from the year 2006. General trends in both study areas in the time span 1841 – 2006 are following: i) a distinct decrease of the grass-covered areas, ii) increase in the forested areas, iii) extensive change of the forest management (from the sparse low and middle-high forest to the continuous high forest), iv) representation of the agricultural areas by a mosaic of very small patches in the year 1938 as a result of land reform in 1919-1935, and v) increase in the linear vegetation corridors in 2006. For the Pálava PLA is typical gradual invasion of bush and forest into the grasslands (steppe biotopes) and increase in the built-up areas. In the proposed Soutok PLA, the most expressive changes were the channel regulations and adjustments, increase in the area of arable land and change of the forest management with substantive rise of the timber harvesting. Analysis of the forest age structure shows the unsustainability of the current timber harvesting rate, which represents serious danger for numerous protected species. Obtained results show a distinct change of the natural and cultural landscape structures in the study areas and can be used as a basis for management of the protected areas.

Abstrakt: Článek se zabývá změnou využití krajiny/krajinného krytu (LULC) v oblasti CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. LULC data jsme získali z map II. a III. vojenského mapování (roky 1841 a 1876), z černobílých leteckých snímků z roku 1938 a z barevných ortofot z roku 2006. Hlavní trendy změn v období 1841 – 2006 společné pro obě studované oblasti jsou: i) výrazný pokles rozlohy trvalých travních porostů, ii) nárůst rozlohy lesa, iii) rozsáhlá změna lesního hospodaření z řídkého nízkého a středního lesa na zapojený les vysoký, iv) téměř úplné zastoupení zemědělské půdy v roce 1938 mozaikou velmi drobných ploch jako důsledek pozemkové reformy z let 1919 – 1935, a v) výrazný nárůst liniové zeleně v roce 2006. Pro CHKO Pálava je typické zarůstání travních porostů (stepí) křovinami a lesem a nárůst plochy urbanizovaných areálů. V navrhované CHKO Soutok byly nejvýraznějšími změnami regulace a úpravy vodních toků, nárůst plochy orné půdy a změna lesního hospodaření s nárůstem intenzity těžby dřeva. Analýza věkové struktury lesa ukazuje na neudržitelnost současného tempa těžby, což znamená vážné ohrožení pro mnohé chráněné organizmy. Získané výsledky ukazují značnou proměnu přírodních i kulturních struktur krajiny v zájmových oblastech a mohou sloužit jako podklad pro management zvláště chráněných území.

Citace: Miklín, J., Smolková, V. (2011) Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech republic) in 1841-2006. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 3, p. 15-28.

plný text článku

What do you think?

You must be logged in to post a comment.