Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje – mizející ohnisko biodiverzity

By miklin, 16.9.2011

Abstrakt: Tato studie se zabývá změnami krajinného krytu/využití území v oblasti soutoku Moravy a Dyje (části Biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava) mezi lety 1938 až 2009. Zatímco některé procesy, jako je zemědělská intenzifikace, regulace vodních toků nebo šíření lesa a křovin na nelesní plochy jsou dobře známy, změny lesního hospodaření jsou popisovány méně. Zájmové území je příkladem krajiny, jejíž velké plochy otevřených a strukturovaných porostů (často obhospodařovaných jako střední lesy nebo pařeziny včetně pastvy v lese) s mnoha velkými, starými solitérními duby, byly přeměněny v klasický, zapojený stejnověký vysokokmenný les s intenzivním holosečným hospodařením. Extrémní rozsah těžby dřeva v uplynulých decenniích napomáhá úbytku biotopů ohrožených a chráněných druhů zvířat, obzvláště saproxylických brouků. A to i přesto, že území nazývané „Moravská Amazonie“ pro svou druhovou bohatost je chráněno v rámci systému NATURA 2000.

Klíčová slova: pastevní lesy, lesní hospodaření, krajinný kryt/využití území, ochrana přírody, BRDM Dolní Morava

Citace: Miklín, J. (2012) Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje – mizející ohnisko biodiverzity. In: Osman, R., Daněk, P. (eds): Geografický výzkum v České republice : sborník z workshopu. Tribun EU, Brno, s. 126-140. ISBN 978-80-263-0246-9

celý text práce

What do you think?

You must be logged in to post a comment.