Atlas CHKO Pálava na internetu

4.10.2016

CHKO Pálava letos slaví čtyřicet let od vyhlášení. Při té příležitosti se nové, moderně interaktivní podoby dočkal Atlas CHKO Pálava, který tuto malebnou oblast představuje na mapách, fotografiích i textech. Pro interaktivní webovou mapu byl použit ArcGIS Online, konkrétně byl atlas připraven s využitím šablony aplikace Story Maps, „Mapy s příběhem“. Finální mapová aplikace, dostupná na webové […]

Limestone Klippen of the Pavlov Hills

24.4.2016

Abstract: The Pavlov Hills represent a distinct geomorphological landscape of the Outer Western Carpathians in the South Moravia. They comprise a string of limestone klippen which originated as an interplay of Lower Miocene nappe tectonics and later selective erosion that removed weak Tertiary flysch and morphologically enhanced limestone blocks. Major morphological features are attributed to the […]

Naučná stezka po Svatém kopečku u Mikulova

10.10.2014

Texty na tabule naučné stezky vznikly jako diplomová práce M. Školudíkové, konečná podoba stezky byla vytvořena ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a MěÚ Mikulov. Naučná stezka obsahuje celkem sedm tematických panelů a čtyři úvodní s mapou, seznamující návštěvníky s přírodou i historií Svatého kopečku.

Atlas of Pálava protected landscape area

5.12.2012

Abstract: The Pálava Protected Landscape Area (PLA) is one of the protected areas in the Czech Republic that is characterized by both natural and cultural heritage. The Atlas of Pa´lava PLA presented in this article has been created as a general publication summarizing a majority of available data and information of the area in an original and uniform […]

Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích

10.6.2012

Abstrakt: Krátkostébelné trávníky (nazývané také stepi) jsou jedněmi z nejtypičtějších ekosystémů v CHKO Pálava. Zde můžeme rozlišit dva typy: (i) primární bezlesí (na skalnatých částech a prudkých svazích s mělkou půdou, nevhodnou pro stromy) a (ii) sekundární (udržované lidským hospodařením, jako je pastva či kosení). Od vyhlášení přírodních rezervací v polovině 20. století bylo lidské […]

Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA in the years 1841 – 2006

9.5.2011

Abstract: Paper deals with land use/land cover (LULC) changes in the Pálava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA (pPLA) Soutok. LULC data were obtained from the maps of 2nd and 3rd Military Survey (years 1841 and 1876), black-and-white aerial photos from the year 1938 and orthophotographs from the year 2006. General trends in both study areas […]

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok

30.5.2010

diplomová práce Abstrakt: Diplomová práce se zabývá změnou krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Podkladová data byla získána z map 2. a 3. vojenského mapování (roky 1841 a 1876), černobílých leteckých snímků z roku 1938 a ortofotomapy z roku 2006. Hlavními trendy v obou sledovaných územích byl výrazný úbytek plochy trvalých travních porostů, nárůst lesních ploch, […]

Atlas CHKO Pálava

16.5.2008

bakalářská práce Abstrakt: Práce se zabývá procesem tvorby atlasu jako souboru tematických map a doplňkových textů od projektové přípravy, shromažďování dat a informací, přes samotnou tvorbu jednotlivých map po konečný výstup a hodnocení použitých metod. Jako hlavní kartografický software byl použit ESRI ArcGIS 9.2, pro textovou část Adobe InDesign CS3. Výsledkem je reprezentativní publikace o CHKO Pálava, která na […]