Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích

By miklin, 10.6.2012

Abstrakt: Krátkostébelné trávníky (nazývané také stepi) jsou jedněmi z nejtypičtějších ekosystémů v CHKO Pálava. Zde můžeme rozlišit dva typy: (i) primární bezlesí (na skalnatých částech a prudkých svazích s mělkou půdou, nevhodnou pro stromy) a (ii) sekundární (udržované lidským hospodařením, jako je pastva či kosení). Od vyhlášení přírodních rezervací v polovině 20. století bylo lidské hospodaření omezeno a les a křoviny se začaly šířit na travnaté plochy. Pro zjištění změn krajinného krytu v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočíčí kámen byly využity data získaná ze starých map a leteckých snímků z let 1841, 1876, 1938 a 2006. V obou rezervacích, rozloha nelesních ploch klesla na méně jak polovinu, travní porosty samotné pak o třetinu. Úbytek zemědělské půdy (orné, vinic či sadů) byl v těchto rezervacích takřka 100%. Během posledních dvou desetiletí je Správou CHKO praktikován management (pastva, kosení, vyřezávání keřů), vzhledem k finančním podmínkám však nikoliv v dostatečném rozsahu.

Citace: Miklín, J. (2012) Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích. In: RegioM. Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov, s. 4-9. ISBN 978-80-85088-42-7

plný text práce

What do you think?

You must be logged in to post a comment.