Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti

By miklin, 2.3.2017

Abstrakt: Článek se zabývá úbytkem otevřených lesních porostů v oblasti lužních
lesů při soutoku Moravy a Dyje mezi lety 1938–2009 a důsledky tohoto jevu
na biodiverzitu. Výsledky ukazují, že současné rozšíření starých a solitérních dubů
(hostících mnohé ohrožené druhy organismů) je závislé nejen na dnešním zapojení
porostů, ale také na historickém hospodaření. Popisovaná problematika je zařazena
do širšího kontextu managementu chráněných území a vlivu člověka a jeho
hospodaření v krajině na biodiverzitu.

Klíčová slova: otevřené lesy, ochrana přírody, krajinná ekologie, soutok Moravy
a Dyje

Citace: MIKLÍN, J., ČÍŽEK, L. (2017): Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti. Geografické rozhledy, 26, 3, s. 24–25. [PDF]