Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče

12.11.2017

Detailní mapy velkých měřítek jsou důležitým nástrojem fluviálně-geomorfologického výzkumu, kombinují výsledky nejrůznějších metod a nástrojů (terénní výzkum forem reliéfu, hodnocení fluviálních procesů, hydromorfologických efektů současného vodohospodářského managementu toku). Je vhodné, aby výsledná mapa vodního toku a nivy obsahovala jak kvalitativní (individuální formy), tak kvantitativní charakteristiky (např. průměrnou velikost sedimentů), a navíc zachytila i procesy (vstup […]

Změny krajiny a ohrožené druhy v NP Podyjí: hledání souvislostí

12.11.2017

Podoba krajiny je dána z velké části její minulostí, krajina se neustále mění a vyvíjí, ať již působením člověka nebo přírodních sil. Ve středoevropských podmínkách je vliv člověka na podobu krajiny zásadní. Člověk ovlivňuje krajinu jak přímo (zemědělství, lesní hospodaření, stavba infrastruktury), tak nepřímo (blokace přirozených procesů, jako jsou lesní požáry, protipovodňová opatření). K ochraně […]

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace

8.8.2017

Abstrakt: V příspěvku představujeme návrh hierarchické klasifikace metod tematické kartografie (metod pro znázornění kvantitativních dat). Klasifikace byla vytvořena na podkladě rešerše stávajících klasifikačních systémů, s ověřením použitelnosti na tematických mapách v národních atlasech. Na základě graficko-komunikačního principu metody a vizuální proměnné, použité pro znázornění kvantitativní složky, jsme rozlišili pět základních skupin: (i) intenzitní barvy (hodnota […]

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje

30.1.2017

Mohutné staré stromy (v anglické literatuře označované jako veteran trees) hostí široké spektrum dnes vzácných a ohrožených organizmů, zejména hmyzu, a právem tak jsou označovány za klíčové prvky biodiverzity. Ve 20. století, vlivem intenzifikace lesního hospodářství a přeměně pařezin, středních a otevřených lesů udržovaných tradičními metodami na zapojené vysoké lesy (a dalších krajinných změn), došlo k […]

Proměny krajiny na soutoku Moravy a Dyje

10.5.2014

poster k výstavě o lužní krajině – ke stažení v PDF zde

Husto v lužním lese

10.2.2012

poster na konferenci Zoodny 2012 | plná verze v PDF ke stažení zde

Vizualizace vulkanického reliéfu a procesů

10.12.2011

poster přibližující vznik tabulí naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku | plná verze v PDF ke stažení zde