Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče

By miklin, 12.11.2017

Detailní mapy velkých měřítek jsou důležitým nástrojem fluviálně-geomorfologického výzkumu, kombinují výsledky nejrůznějších metod a nástrojů (terénní výzkum forem reliéfu, hodnocení fluviálních procesů, hydromorfologických efektů současného vodohospodářského managementu toku). Je vhodné, aby výsledná mapa vodního toku a nivy obsahovala jak kvalitativní (individuální formy), tak kvantitativní charakteristiky (např. průměrnou velikost sedimentů), a navíc zachytila i procesy (vstup sedimentů, procesy v říčním korytě apod.)

Cíle práce
– navrhnout univerzální značkový klíč pro detailní fluviálně-geomorfologické mapování
– vytvořit a popsat všeobecně použitelný pracovní postup od mapování po tvorbu mapy v prostředí ESRI ArcGIS

Výsledky

Systém prvků byl vytvořen na základě standardních metodik fluviálně-geomorfologického výzkumu a praktických terénních mapování. Základní znaky byly vytvořeny jako písmo (TruType font file) v programu FontForge, finální znaky a vzorová geodatabáze v programu ESRI ArcGIS.

poster prezentovaný na konferenci ESRI GIS v ČR 2017 [pdf]

publikace v Journal of Maps

písmo, ArcGIS Style file a vzorová databáze ke stažení (v případě použití citujte publikaci v Journal of Maps, v případě úprav, modifikací apod. kontaktujte autory!)