ČR – hypsometrie a stínování

12.2.2018

Kombinace barevné hypsometrie a stínovaného reliéfu patří k nejoblíbenějším způsobům znázornění reliéfu na mapách středních a malých měřítek, protože dává představu jak o rozložení nadmořských výšek, tak členitosti reliéfu. Existuje bezpočet barevných možností a kombinací, na odkaze níže nabízím můj pohled na reliéf České republiky. Jedná se o kombinaci barevné hypsometrické stupnice složené ze šesti barev, […]

Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče

12.11.2017

Detailní mapy velkých měřítek jsou důležitým nástrojem fluviálně-geomorfologického výzkumu, kombinují výsledky nejrůznějších metod a nástrojů (terénní výzkum forem reliéfu, hodnocení fluviálních procesů, hydromorfologických efektů současného vodohospodářského managementu toku). Je vhodné, aby výsledná mapa vodního toku a nivy obsahovala jak kvalitativní (individuální formy), tak kvantitativní charakteristiky (např. průměrnou velikost sedimentů), a navíc zachytila i procesy (vstup […]

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology

28.7.2017

Detailed maps are important components of fluvial-geomorphological research, connecting several tools, namely field mapping of presented channel and floodplain forms and the assessment of fluvial processes and hydromorphological conditions of current river management. In this paper, we propose a universal map legend for the complex mapping of small stream channels in a detailed scale, which […]

Pseudokarst caves of the Outer Western Carpathians, Czechia

15.11.2016

Abstract: The paper presents complex results of a dataset related to the pseudokarst caves in the area of the Czech Outer Western Carpathians. We collected the data from all 130 discovered and described caves of different types and dimensions in various geomorphic units and lithologies. We mainly focus on the results of the morphometric parameters of […]

Pseudokrasové jeskyně Vnějších Západních Karpat

9.6.2016

Nástěnná mapa zobrazující více než stovku známých pseudokrasových jeskyň a jejich vlastnosti – velikost, typ, způsob ochrany. Mapový list je doplněn grafem počtu zimujících netopýrů v jeskyni Cyrilka, morfostrukturními diagramy, nebo ukázkovými mapami jeskyň Mraznica a Cyrilka. Spoluautorem mapy (tematický obsah) je Jan Lenart. mapa ve vysokém rozlišení k prohlédnutí zde

Limestone Klippen of the Pavlov Hills

24.4.2016

Abstract: The Pavlov Hills represent a distinct geomorphological landscape of the Outer Western Carpathians in the South Moravia. They comprise a string of limestone klippen which originated as an interplay of Lower Miocene nappe tectonics and later selective erosion that removed weak Tertiary flysch and morphologically enhanced limestone blocks. Major morphological features are attributed to the […]

Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd

10.5.2010

Abstrakt: Vodopád na Mazáku, tekoucí po jihozápadních svazích Lysé hory, je pravděpodobně zatím nejvyšším známým vodopádem Moravskoslezských Beskyd. Jeho nejvyšší stupeň, vytvořený litologicky (hranice mezi odolnými pískovci střední části godulského souvrství a drobně rytmickým flyšem spodní části godulského souvrství) je vysoký 17 m. Tato práce popisuje geomorfologii území, terénní měření, morfologii vodopádu a srovnává jej […]