Změny krajiny a ohrožené druhy v NP Podyjí: hledání souvislostí

By miklin, 12.11.2017

Podoba krajiny je dána z velké části její minulostí, krajina se neustále mění a vyvíjí, ať již působením člověka nebo přírodních sil. Ve středoevropských podmínkách je vliv člověka na podobu krajiny zásadní. Člověk ovlivňuje krajinu jak přímo (zemědělství, lesní hospodaření, stavba infrastruktury), tak nepřímo (blokace přirozených procesů, jako jsou lesní požáry, protipovodňová opatření). K ochraně přírody vyhlašujeme chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, maloplošné rezervace). O chráněná území je potřeba pečovat, konkrétní managementová opatření jsou však předmětem širokých diskuzí, co a jak máme chránit. Je výsledkem bezzásahovosti přirozená krajina? Chránit konkrétní ohrožené druhy, nebo přirozené procesy? Co to vlastně je přirozená krajina, přirozené procesy? Lze jednoduše vybudovat novou divočinu? Kde a jak často provádět ochranářská opatření?

Cíle práce: Na základě dat o změnách krajiny za posledním století analyzovat rozšíření vybraných zvláště chráněných /ohrožených druhů živočichů a rostlin v NP Podyjí. Výsledky jsou podkladem pro managementová opatření na území národního parku.

poster prezentovaný na konferenci ESRI GIS v ČR 2017 [pdf]