Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy

By miklin, 19.1.2017

Abstrakt: Otevřené (řídké) lesy a (polo)přirozené travní porosty patří k ochranářsky nejcennějším ekosystémům Česka, místům s největší biodiverzitou i koncentrací ohrožených a chráněných druhů. Proto je otázka jejich historie, vývoje, krajinných změn a vhodného managementu důležitou a aktuálně řešenou problematikou. Práce popisuje změnu krajinného krytu v několika chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava, lužní lesy dolních toků Moravy a Dyje a vybraná maloplošná zvláště chráněná území) na základě historických a současných leteckých snímků s důrazem na různě zapojené lesní porosty. Z výsledků vyplývá, že prakticky ve všech sledovaných lokalitách došlo v průběhu 20. století jednak k úbytku bezlesí (zejména ochranářsky cenných kulturních stepí a polopřirozených luk), jednak k výraznému zahuštění dříve různě otevřených či rozvolněných porostů. To je v souladu s všeobecnými trendy změn krajiny v České republice, což ukazuje na nedostatky managementu těchto chráněných území. Otevřené lesy i travní porosty jsou v současné době (až na výjimky) vázány na lidskou činnost, bezzásahový management vede k postupnému zarůstání bezlesí a zapojování lesa. Zatímco u travních porostů je aktivní management dnes běžnou praxí (i když je jeho plošný rozsah omezen z finančních důvodů), otevřené lesy u nás udržovány nejsou vůbec. Přitom na jejich důležitost ukazují i výsledky navazujících výzkumů v těchto modelových územích. Vzhledem k významu řídkých lesů je nutné pro zachování biodiverzity nejen zastavit další zapojování dosud existujících otevřených lesů, ale také zavést aktivní management vedoucí k jejich (částečnému) obnovení.

Klíčová slova: krajinný kryt, ochrana přírody, otevřené lesy, travní porosty, chráněná území, jižní Morava

Citace: Miklín, J. & Čížek, L. (2016): Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. In: A. Nováček (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva – Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5. – 7. září 2016, České Budějovice, pp. 45-54. fulltext PDF