Česko v (přírodních) barvách

By miklin, 24.4.2018

Kombinace stínovaného reliéfu (dávající dobrou představu o jeho členitosti) a krajinného krytu (jako obrazu krajiny) je oblíbenou kombinací pro podklad map velkých a středních měřítek.

Vrstva Česko v přírodních barvách (inspirovaná podobnou vrstvou pro celý svět na NaturalEarthData.com) vznikla na základě dvou volně dostupných datových sad: databáze CORINE Land Cover (spravované Evropskou agenturou pro životní prostředí) a digitálního modelu reliéfu SRTM. Vektorová geodatabáze krajinného krytu CORINE byla nejprve převedena do rastrového formátu (s velikostí buňky 25 m), zároveň byly zjednodušeny kategorie na šestnáct hlavních typů: (1) zástavba a doprava, (2) těžba, (3) městská zeleň, (4) orná půda, (5) vinice, (6) sady, (7) zemědělsko-přírodní krajina, (8) travní porosty, (9) křoviny a lesostepi, (10) les listnatý, (11) les smíšený, (12) les jehličnatý, (13) skály a povrchy bez vegetace, (14) rašeliniště a vřesoviště, (15) mokřiny a (16) vodní plochy. Těmto kategoriím byly přiřazeny tlumené barvy v přírodní paletě, využívající odstíny šedé (1-2, 13), okrové (4-7), zelené (8-12) a modré (14-16).

Z digitálního modelu reliéfu SRTM (spojeného z několika čtverců pokrývajících Česko a blízké okolí) byla vytvořena vrstva stínovaného modelu reliéfu, a to pomocí nástroje Cluster hillshading (Elevation) v ArcGIS Terrain Toolbox. Výsledkem tohoto (relativně početně náročného) postupu založeného na vícesměrovém stínování je velmi názorná vizualizace reliéfu, s velmi výraznými terénními hranami, prudkými svahy a zvýrazněnými vyššími oblastmi, a naopak velmi nevýraznými rovinami. Pro dosažení lépe vypadajícího výsledku byla tato vrstva upravena pomocí několika vyhlazovacích filtrů a kontrastu pomocí křivek.

Vrstva stínovaného reliéfu byla s podkladem krajinného krytu sloučena v Adobe Photoshop za využití režimu „násobit“ s 50% průhlednosti. Díky tomu světlé tóny vrstvy stínu prakticky neovlivňují barvy podkladu a reliéf je o to výraznější. Vrstvy (ve formátu TIF a Albersově plochojevném kuželovém zobrazení pro ČR) jsou k dispozici v kombinaci dvou variant rozlišení (25 m a 100 m – generalizovaná vrstva pomocí funkcí Aggregate a Boundary clean) a bez/s přidanou vrstvou vodstva (vzhledem k měřítku dat CORINE jsou v originálních datech zachyceny jen nejširší úseky vodních toků).

Data jsou ke stažení nebo použití v online mapě k dispozici na webu ArcGIS Online

Pro použití v QGIS je nutno definovat použitý souřadnicový systém (parametry – proj4): “ +proj=aea +lat_1=49 +lat_2=50.5 +lat_0=30 +lon_0=15.5 +ellps=intl +units=m „