Naučná stezka po Svatém kopečku u Mikulova

10.10.2014

Texty na tabule naučné stezky vznikly jako diplomová práce M. Školudíkové, konečná podoba stezky byla vytvořena ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a MěÚ Mikulov. Naučná stezka obsahuje celkem sedm tematických panelů a čtyři úvodní s mapou, seznamující návštěvníky s přírodou i historií Svatého kopečku.

Proměny krajiny na soutoku Moravy a Dyje

10.5.2014

poster k výstavě o lužní krajině – ke stažení v PDF zde

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve

9.1.2014

Abstract: Open woodlands are among the biologically richest habitats of the temperate zone. Although open woodlands were much more common in the past and covered large areas of Europe, their original cover and magnitude of their loss remain mostly unknown. Here, we quantify the loss of open woodlands and assess the potential for their restoration in an internationally […]

Atlas of Pálava protected landscape area

5.12.2012

Abstract: The Pálava Protected Landscape Area (PLA) is one of the protected areas in the Czech Republic that is characterized by both natural and cultural heritage. The Atlas of Pa´lava PLA presented in this article has been created as a general publication summarizing a majority of available data and information of the area in an original and uniform […]

Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích

10.6.2012

Abstrakt: Krátkostébelné trávníky (nazývané také stepi) jsou jedněmi z nejtypičtějších ekosystémů v CHKO Pálava. Zde můžeme rozlišit dva typy: (i) primární bezlesí (na skalnatých částech a prudkých svazích s mělkou půdou, nevhodnou pro stromy) a (ii) sekundární (udržované lidským hospodařením, jako je pastva či kosení). Od vyhlášení přírodních rezervací v polovině 20. století bylo lidské […]

Husto v lužním lese

10.2.2012

poster na konferenci Zoodny 2012 | plná verze v PDF ke stažení zde

Vizualizace vulkanického reliéfu a procesů

10.12.2011

poster přibližující vznik tabulí naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku | plná verze v PDF ke stažení zde

Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů

10.11.2011

Oblast Nízkého Jeseníku patří ke geologicky a geomorfologicky pestrým územím České republiky, jehož součástí jsou i pozůstatky terciérního vulkanismu. V rámci aktivit přípravy geoparku byla podle projektu Daniela Friedricha v roce 2011 vybudována naučná stezka, která spojuje nejvýznamnější lokality v okolí Bruntálu a přehrady Slezská Harta. Naučná stezka se skládá ze 4 částí v celkové délce […]

Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje – mizející ohnisko biodiverzity

16.9.2011

Abstrakt: Tato studie se zabývá změnami krajinného krytu/využití území v oblasti soutoku Moravy a Dyje (části Biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava) mezi lety 1938 až 2009. Zatímco některé procesy, jako je zemědělská intenzifikace, regulace vodních toků nebo šíření lesa a křovin na nelesní plochy jsou dobře známy, změny lesního hospodaření jsou popisovány méně. Zájmové území […]

Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA in the years 1841 – 2006

9.5.2011

Abstract: Paper deals with land use/land cover (LULC) changes in the Pálava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA (pPLA) Soutok. LULC data were obtained from the maps of 2nd and 3rd Military Survey (years 1841 and 1876), black-and-white aerial photos from the year 1938 and orthophotographs from the year 2006. General trends in both study areas […]

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok

30.5.2010

diplomová práce Abstrakt: Diplomová práce se zabývá změnou krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Podkladová data byla získána z map 2. a 3. vojenského mapování (roky 1841 a 1876), černobílých leteckých snímků z roku 1938 a ortofotomapy z roku 2006. Hlavními trendy v obou sledovaných územích byl výrazný úbytek plochy trvalých travních porostů, nárůst lesních ploch, […]

Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd

10.5.2010

Abstrakt: Vodopád na Mazáku, tekoucí po jihozápadních svazích Lysé hory, je pravděpodobně zatím nejvyšším známým vodopádem Moravskoslezských Beskyd. Jeho nejvyšší stupeň, vytvořený litologicky (hranice mezi odolnými pískovci střední části godulského souvrství a drobně rytmickým flyšem spodní části godulského souvrství) je vysoký 17 m. Tato práce popisuje geomorfologii území, terénní měření, morfologii vodopádu a srovnává jej […]

Atlas CHKO Pálava

16.5.2008

bakalářská práce Abstrakt: Práce se zabývá procesem tvorby atlasu jako souboru tematických map a doplňkových textů od projektové přípravy, shromažďování dat a informací, přes samotnou tvorbu jednotlivých map po konečný výstup a hodnocení použitých metod. Jako hlavní kartografický software byl použit ESRI ArcGIS 9.2, pro textovou část Adobe InDesign CS3. Výsledkem je reprezentativní publikace o CHKO Pálava, která na […]